Simran Shrestha

Simran Shrestha

Sept. 27, 2021

Diya Shrestha

Diya Shrestha

Sept. 25, 2021

Loved the songs! 😍🔥


prawiti shrestha

prawiti shrestha

Sept. 25, 2021

👍👍😘😘


Bibha Shrestha

Bibha Shrestha

Sept. 25, 2021

Priya Shrestha

Priya Shrestha

Sept. 23, 2021

Amazing songs 🎵


Arun Shrestha

Arun Shrestha

Sept. 21, 2021

Great Songs. NICE!


Sandeep Tamrakar

Sandeep Tamrakar

Sept. 21, 2021

Loved it !!


Biplop Shrestha

Biplop Shrestha

Sept. 21, 2021

Jayanta Vaidya

Jayanta Vaidya

Sept. 21, 2021

PG.1

Release Date: Sept. 18, 2021

Artist: Niwesh Shrestha
Duration: 19:37
Lyricist(s): Niwesh Shrestha
Producer(s): Foeseal, Kiln Studio, Hype, Rohit Shakya, Shailesh Shrestha
Record Label: Independent